Tin tức >> Tìm tư vấn và hoàn thiện thủ tục pháp lý để cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển 07/04/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về việc tư vấn và hoàn thiện thủ tục pháp lý để cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ: tư vấn và hoàn thiện thủ tục pháp lý để Cục hàng hải Việt Nam thẩm định, phê duyệt cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty.

       Thời hạn nộp chào giá: 09 giờ ngày 13/4/2022

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.