Tin tức >> Lễ hạ thủytàu 56.200Tấn - NT04 Trường Minh SEA 31/01/2018