Tin tức >> Lễ hạ thủytàu 56.200Tấn - NT04 Trường Minh SEA 13/02/2018