Tin tức >> Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước 28/06/2024

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     Hải phòng, ngày  28   tháng 6  năm 2024
THÔNG BÁO
“V/v cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước 
Bến cập Ụ nổi 8.000T”
        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước Bến cập Ụ nổi 8.000T” chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất. Thông số của khu nước như sau:
+ Khu nước bến cập Ụ nổi 8.000T phía ngoài luồng quốc gia
- Chiều dài : 160 m                                
    - Chiều rộng : 50 m
       - Cao độ thiết kế: -6 (Hệ cao độ Hải đồ) 
+ Khu nước bến cập Ụ nổi 8.000T phía trong bến cập
- Chiều dài : 160 m
- Chiều rộng : 35m
       - Cao độ thiết kế: -2.5 (Hệ cao độ Hải đồ)
+ Tổng giá trị dự toán hạng mục công trình (dự kiến) : 4.500.000.000 đồng
    Yêu cầu kỹ thuật: Các nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu công việc, theo đúng quy định của pháp luật hiện nay; có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự.          
  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và có kế hoạch cụ thể cũng như chào giá.
- Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 02/7/2024 đến hết ngày 04/7/2024
 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau: 
- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.
- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135
Trân trọng cảm ơn./.