Tin tức >> Thông báo mời thầu về việc nạo vét duy tu khu nước trước bến cập Ụ nổi 8.000T

THÔNG TIN  ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI THẦU

Về việc nạo vét duy tu khu nước trước bến cập Ụ nổi 8.000T

Stt Nội dung
1 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu
2 Địa chỉ Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng
3 Số điện thoại 0225 3775533, di động: 0917 684 702
4 Mã số thuế 0200 158 225
5 Tên gói thầu Nạo vét duy tu khu nước trước bến cập Ụ nổi 8.000T
6 Nguồn vốn thực hiện Chi từ hoạt động thường xuyên
7 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
8 Phương thức đấu thầu Một giai đoạn, một túi hồ sơ
9 Giá gói thầu 3.597.938.000 đồng
10 Thời gian bán hồ sơ mời thầu Bắt đầu từ 01/12/2018
11 Thời gian mở thầu  Ngày 12/12/2018
13 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Số 654/QĐ-NT ngày 27 / 11 /2018