Tin tức >> Tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tàu lai 22/12/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về việc cung cấp dịch vụ tàu lai”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ tàu lai theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty với nội dung như sau:

  • Đơn giá cho 01 lượt tàu lai phục vụ lên dock hoặc hạ thủy tàu sửa chữa vào Ụ nổi 9.600T.
  • Địa điểm phục vụ: Tại thủy diện của Công ty đóng tàu Nam Triệu.

Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 27/12/2022

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.